bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej (geriatria/rehabilitacja)

Cieszyn, dnia 27.05.2019r.

Dyrekcja Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie w porozumieniu z Beskidzką Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej ogłasza konkurs na stanowiska:

  • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału geriatrycznego
  • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału rehabilitacyjnego z Pododdziałem rehabilitacji neurologicznej

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011 Nr 151, poz. 896 z późn. zm.).
Kandydaci na ww. stanowisko proszeni są o złożenie dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą z późn. zm. (Dz. U. 2012 poz. 182 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1957).

Oferty na konkurs w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem, adresem kandydata oraz numerem telefonu kontaktowego z adnotacją „Konkurs na stanowisko …………. ZZOZ w Cieszynie” prosimy kierować w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres:
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie,
ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni na piśmie.

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w sekretariacie ZZOZ w Cieszynie.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur - w ciągu 60 dni od daty ukazania się ogłoszenia.Opublikował: Zbigniew Wisełka
Publikacja dnia: 27.05.2019
Podpisał: Zbigniew Wisełka
Dokument z dnia: 27.05.2019
Dokument oglądany razy: 985