bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.07.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodano pozycję: "Majątek, którym dysponuje ZZOZ w Cieszynie na dzień 31.12.2018r.:"

SPRAWOZDANIA I RAPORTY FINANSOWE

Szpital sporządza sprawozdanie finansowe na dzień kończący rok obrotowy, które to składa się z bilansu, rachunku zysku i strat, informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów pieniężnych.
Zatwierdzone sprawozdanie finansowe ZZOZ W Cieszynie stosownie do artykułu 69 ustawy o rachunkowości składane jest rokrocznie do Sądu Rejonowego – Wydział KRS w Bielsku-Białej.

Dla Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Cieszynie za okresy kwartalne sporządza się zestawienia kontrolne obejmujące rachunek zysków i strat, realizację planu finansowego oraz informację o stanie zobowiązań i należności.


MAJĄTEK

Majątek, którym dysponuje ZZOZ w Cieszynie na dzień 31.12.2017r.:

2017
Rzeczowe aktywa trwałe  72 592 332,90
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)  2 030 999,60
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  65 844 086,87
urządzenia techniczne i maszyny  1 106 344,06
środki transportu  209 069,59
inne środki trwałe  2 752 534,39
Środki trwałe w budowie  649 298,39

Majątek, którym dysponuje ZZOZ w Cieszynie na dzień 31.12.2016r.:

2016
Rzeczowe aktywa trwałe  73 961 280,46
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)  2 033 542,95
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  67 467 861,76
urządzenia techniczne i maszyny  1 411 587,28
środki transportu  126 029,05
inne środki trwałe  2 407 092,53
Środki trwałe w budowie  515 166,89

Majątek, którym dysponuje ZZOZ w Cieszynie na dzień 31.12.2015r.:

2015
Rzeczowe aktywa trwałe  78 806 958,87
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)  2 036 086,30
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  69 731 657,36
urządzenia techniczne i maszyny  1 729 285,44
środki transportu  223 553,91
inne środki trwałe  4 749 273,97
Środki trwałe w budowie  337 101,89

Majątek, którym dysponuje ZZOZ w Cieszynie na dzień 31.12.2014 r.:

Środki trwałe, w tym: 83 954 888,50 zł
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) 1 986 491,00 zł
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 70 391 361,49 zł
urządzenia techniczne i maszyny 126 541,12 zł
środki transportu 74 699,18 zł
inne środki trwałe 7 295 268,16 zł
Środki trwałe w budowie 4 080 527,55 złOpublikował: Zbigniew Wisełka
Publikacja dnia: 18.07.2018
Podpisał: Zbigniew Wisełka
Dokument z dnia: 18.10.2013
Dokument oglądany razy: 4 085