bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.06.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana treści.

Charakterystyka jednostki

CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI

Status prawny

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, którego organem tworzącym jest Powiat Cieszyński.
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie jest prowadzony w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie Zarządzenia Nr 137/97 Wojewody Bielskiego z dnia 27 października 1997 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Nazwa podmiotu leczniczego

 1. Podmiot leczniczy działa pod nazwą Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. Podmiot leczniczy używa skróconej nazwy firmy: ZZOZ w Cieszynie.
 2. Siedzibą ZZOZ w Cieszynie jest Cieszyn. ZZOZ w Cieszynie obejmuje swym zasięgiem teren Powiatu Cieszyńskiego. Szpital może udzielać świadczeń zdrowotnych dla ludności spoza obszaru działania określonego wyżej, zgodnie z zawartymi umowami i innymi obowiązującymi przepisami.

Cele i zadania podmiotu leczniczego.

 1. Podstawowe cele i zadania, rodzaj i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, organizację wewnętrzną i gospodarkę finansową ZZOZ w Cieszynie określa Statut nadany przez Radę Powiatu Cieszyńskiego.
 2. Celem ZZOZ w Cieszynie jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.
 3. Podstawowym zadaniem ZZOZ w Cieszynie jest udzielanie na rzecz ludności objętej obszarem jego działania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub odrębnych przepisów regulujących zasady wykonywania świadczeń, w szczególności związanych z:
  • badaniem i poradą lekarską,
  • leczeniem,
  • rehabilitacją leczniczą,
  • opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz noworodkiem,
  • opieką nad zdrowym dzieckiem,
  • badaniem diagnostycznym,
  • pielęgnacją chorych,
  • orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia,
  • badaniem i terapią psychologiczną,
  •  zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób przez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne,
  • rehabilitacją społeczną i zawodową,
  • promocją zdrowia.
 4. ZZOZ w Cieszynie uczestniczy w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego oraz doskonaleniu zawodowym kadr lekarskich, pielęgniarskich, słuchaczy szkół medycznych i innych zawodów w zakresie określonym w odrębnych umowach oraz przepisach. ZZOZ w Cieszynie realizuje zadania z zakresu medycyny pracy.
 5. Zadania te oraz inne zadania i świadczenia zdrowotne Szpital może wykonywać na podstawie umów cywilnoprawnych lub udzielać zamówień na ich wykonanie na zasadach określonych w ustawie.

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

ZZOZ w Cieszynie prowadzi działalność leczniczą poprzez:

 1. udzielanie stacjonarnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w warunkach szpitalnych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń w ramach specjalności: chirurgii, ginekologii i położnictwa, intensywnej opieki medycznej, interny, laryngologii, okulistyki, ortopedii, pediatrii, psychiatrii, rehabilitacji, nefrologii, neonatologii, neurologii, chorób zakaźnych, urologii, pulmonologii, dermatologii
 2. udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach:
  1. specjalistycznej opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń w zakresie specjalności: chirurgii, ginekologii i położnictwa, otolaryngologii, okulistyki, ortopedii, psychiatrii, rehabilitacji, nefrologii, neonatologii, neurologii, chorób zakaźnych, urologii, dermatologii, onkologii, gruźlicy i chorób płuc, kardiologii,
  2. podstawowej opieki zdrowotnej,
  3. orzecznictwo lekarskie.


Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie prowadzi działalność leczniczą i udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu stacjonarnej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w wyodrębnionych zakładach leczniczych podmiotu leczniczego:

 • w Szpitalu Śląskim w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4
 • w Zespole Poradni i Pracowni Szpitala Śląskiego w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4
 • w Przychodni Rejonowej w Ustroniu przy ul. Mickiewicza 1
 • w Przychodni Rejonowej w Skoczowie przy ul. Krzywej 4.

Struktura organizacyjna

 1. Strukturę organizacyjną ZZOZ w Cieszynie tworzą:
  1. Dyrekcja ZZOZ w Cieszynie
  2. jednostki Pionu medycznego
  3. jednostki Pionu finansowego
  4. jednostki Pionu techniczno - gospodarczego
  5. jednostki Pionu administracyjnego.
 2. W jednostkach organizacyjnych ZZOZ w Cieszynie wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne:
  1. Oddziały, a w ich ramach Pododdziały
  2. Pracownie
  3. Poradnie
  4. Zakłady
  5. Działy
  6. Sekcje
  7. Samodzielne stanowiska pracy podległe Dyrektorowi lub Zastępcy Dyrektora.
 3. Dyrektor ZZOZ w Cieszynie może w drodze zarządzenia powoływać zespoły zadaniowe, komisje i komitety do realizacji określonych celów oraz może w drodze zarządzenia tworzyć samodzielne stanowiska pracy do realizacji określonych celów.

Opieka zdrowotna realizowana jest w ZZOZ w Cieszynie w ramach stacjonarnej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Stacjonarna opieka zdrowotna świadczona jest osobom, których stan zdrowia uniemożliwia leczenie ambulatoryjne. Ambulatoryjna opieka zdrowotna polega na udzielaniu ambulatoryjnych świadczeń zapobiegawczo – leczniczych.

Wykaz zakładów leczniczych, jednostek i komórek organizacyjnych
wchodzących w skład pionu medycznego ZZOZ w Cieszynie

 

I. Zakład leczniczy- Szpital Śląski
I.1. Jednostka organizacyjna - Szpital Śląski
  1) Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
  2) Oddział chirurgiczny dla dzieci
  3) Oddział chirurgiczny ogólny
  4) Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
  5) Oddział chorób wewnętrznych
  6) Oddział dermatologiczny
  7) Oddział dzienny chemioterapii
  8) Oddział geriatryczny
  9) Oddział ginekologiczno-położniczy
 10) Oddział gruźlicy i chorób płuc
 11) Oddział nefrologiczny
 12) Oddział neonatologiczny
 13) Oddział neurologiczny
 14) Oddział obserwacyjno-zakaźny
 15) Oddział okulistyczny
 16) Oddział otolaryngologiczny
 17) Oddział pediatryczny
 18) Oddział rehabilitacyjny
 19) Oddział urologiczny
 20) Pododdział rehabilitacji neurologicznej
 21) Pododdział udarowy
 22) Szpitalny oddział ratunkowy
 23) Apteka szpitalna
 24) Blok operacyjny
 25) Centralna sterylizatornia
 26) Izba Przyjęć
 27) Stacja dializ

 

I.2. Jednostka organizacyjna – Centrum Zdrowia Psychicznego
 1) Dział przyjęć
 2) Oddział dzienny psychiatryczny
 3) Oddział psychiatryczny
 4) Poradnia zdrowia psychicznego
 5) Zespół leczenia środowiskowego

 

II. Zakład leczniczy - Zespół Poradni i Pracowni Szpitala Śląskiego
II.1. Jednostka organizacyjna - Zespół Poradni Szpitala Śląskiego
  1) Poradnia alergologiczna
  2) Poradnia anestezjologiczna
  3) Poradnia chirurgii dla dzieci
  4) Poradnia chirurgii ogólnej
  5) Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
  6) Poradnia chorób wewnętrznych
  7) Poradnia chorób zakaźnych
  8) Poradnia dermatologiczna
  9) Poradnia diabetologiczna
 10) Poradnia gastroenterologiczna
 11) Poradnia geriatryczna
 12) Poradnia ginekologiczno-położnicza
 13) Poradnia gruźlicy i chorób płuc
 14) Poradnia kardiologiczna
 15) Poradnia leczenia bólu
 16) Poradnia nefrologiczna
 17) Poradnia neonatologiczna
 18) Poradnia neurologiczna
 19) Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 20) Poradnia okulistyczna
 21) Poradnia onkologiczna
 22) Poradnia otolaryngologiczna
 23) Poradnia pediatryczna
 24) Poradnia rehabilitacyjna
 25) Poradnia schorzeń tarczycy
 26) Poradnia urologiczna
 27) Poradnia wad postawy
 28) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy I
 29) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy II
 30) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy III
 31) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy IV
 32) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy V

 

II.2. Jednostka organizacyjna - Zakład Diagnostyki Obrazowej
 1) Pracownia mammografii
 2) Pracownia rentgenowska
 3) Pracownia tomografii komputerowej
 4) Pracownia USG

 
II.3. Komórki organizacyjne działające poza jednostką organizacyjną
 1) Pracownia badań nieinwazyjnych układu krążenia
 2) Pracownia badań słuchu
 3) Pracownia elektrofizjologii
 4) Pracownia endoskopii
 5) Pracownia rehabilitacji
 6) Pracownia urodynamiczna
 7) Pracownia zaburzeń oddychania

 

III. Zakład leczniczy - Przychodnia Rejonowa w Ustroniu
III.1. Jednostka organizacyjna - Przychodnia Rejonowa w Ustroniu
 1) Poradnia chirurgii ogólnej
 2) Poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej
 3) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

 

IV. Zakład leczniczy - Przychodnia Rejonowa w Skoczowie
IV.1. Jednostka organizacyjna - Przychodnia Rejonowa w Skoczowie
 1) Poradnia chirurgii ogólnej
 2) Poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej
 3) Poradnia neurologiczna
 4) Poradnia otolaryngologiczna
 5) Gabinet diagnostyczno-zabiegowyOpublikował: Zbigniew Wisełka
Publikacja dnia: 20.06.2018
Podpisał: Zbigniew Wisełka
Dokument z dnia: 28.01.2009
Dokument oglądany razy: 5 788