bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 02.03.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiany ilości łóżek.

Charakterystyka jednostki

CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI

Status prawny

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, którego organem tworzącym jest Powiat Cieszyński.
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie jest prowadzony w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie Zarządzenia Nr 137/97 Wojewody Bielskiego z dnia 27 października 1997 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Nazwa podmiotu leczniczego

 1. Podmiot leczniczy działa pod nazwą Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. Podmiot leczniczy używa skróconej nazwy firmy: ZZOZ w Cieszynie.
 2. Siedzibą ZZOZ w Cieszynie jest Cieszyn. ZZOZ w Cieszynie obejmuje swym zasięgiem teren Powiatu Cieszyńskiego. Szpital może udzielać świadczeń zdrowotnych dla ludności spoza obszaru działania określonego wyżej, zgodnie z zawartymi umowami i innymi obowiązującymi przepisami.

Cele i zadania podmiotu leczniczego.

 1. 1) Podstawowe cele i zadania, rodzaj i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, organizację wewnętrzną i gospodarkę finansową ZZOZ w Cieszynie określa Statut nadany przez Radę Powiatu Cieszyńskiego.
 2. Celem ZZOZ w Cieszynie jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.
 3. Podstawowym zadaniem ZZOZ w Cieszynie jest udzielanie na rzecz ludności objętej obszarem jego działania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub odrębnych przepisów regulujących zasady wykonywania świadczeń, w szczególności związanych z:
  • badaniem i poradą lekarską,
  • leczeniem,
  • rehabilitacją leczniczą,
  • opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz noworodkiem,
  • opieką nad zdrowym dzieckiem,
  • badaniem diagnostycznym,
  • pielęgnacją chorych,
  • orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia,
  • badaniem i terapią psychologiczną,
  •  zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób przez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne,
  • rehabilitacją społeczną i zawodową,
  • promocją zdrowia.
 4. ZOZ w Cieszynie uczestniczy w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego oraz doskonaleniu zawodowym kadr lekarskich, pielęgniarskich, słuchaczy szkół medycznych i innych zawodów w zakresie określonym w odrębnych umowach oraz przepisach. ZZOZ w Cieszynie realizuje zadania z zakresu medycyny pracy oraz higieny szkolnej.
 5. Zadania te oraz inne zadania i świadczenia zdrowotne Szpital może wykonywać na podstawie umów cywilnoprawnych lub udzielać zamówień na ich wykonanie na zasadach określonych w ustawie.

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

ZZOZ w Cieszynie prowadzi działalność leczniczą poprzez:

 1. udzielanie stacjonarnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w warunkach szpitalnych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń w ramach specjalności: chirurgii, ginekologii i położnictwa, intensywnej opieki medycznej, interny, laryngologii, okulistyki, ortopedii, pediatrii, psychiatrii, rehabilitacji, nefrologii, neonatologii, neurologii, chorób zakaźnych, urologii, pulmonologii, dermatologii
 2. udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach:
  1. specjalistycznej opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń w zakresie specjalności: chirurgii, ginekologii i położnictwa, otolaryngologii, okulistyki, ortopedii, psychiatrii, rehabilitacji, nefrologii, neonatologii, neurologii, chorób zakaźnych, urologii, dermatologii, onkologii, gruźlicy i chorób płuc, kardiologii,
  2. podstawowej opieki zdrowotnej,
  3. orzecznictwo lekarskie.


Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie prowadzi działalność leczniczą i udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu stacjonarnej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w wyodrębnionych przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego:

 • w Szpitalu Śląskim w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4
 • w Zespole Poradni i Pracowni Szpitala Śląskiego w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4
 • w Przychodni Rejonowej w Ustroniu przy ul. Mickiewicza 1
 • w Przychodni Rejonowej w Skoczowie przy ul. Krzywej 4.

Struktura organizacyjna

 1. Strukturę organizacyjną ZZOZ w Cieszynie tworzą:
  1. Dyrekcja ZZOZ w Cieszynie
  2. jednostki Pionu medycznego
  3. jednostki Pionu finansowego
  4. jednostki Pionu techniczno - gospodarczego
  5. jednostki Pionu administracyjnego.
 2. W jednostkach organizacyjnych ZZOZ w Cieszynie wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne:
  1. Oddziały, a w ich ramach Pododdziały
  2. Pracownie
  3. Poradnie
  4. Zakłady
  5. Działy
  6. Sekcje
  7. Samodzielne stanowiska pracy podległe Dyrektorowi lub Zastępcy Dyrektora.
 3. Dyrektor ZZOZ w Cieszynie może w drodze zarządzenia powoływać zespoły zadaniowe, komisje i komitety do realizacji określonych celów oraz może w drodze zarządzenia tworzyć samodzielne stanowiska pracy do realizacji określonych celów.

Opieka zdrowotna realizowana jest w ZZOZ w Cieszynie w ramach stacjonarnej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Stacjonarna opieka zdrowotna świadczona jest osobom, których stan zdrowia uniemożliwia leczenie ambulatoryjne. Ambulatoryjna opieka zdrowotna polega na udzielaniu ambulatoryjnych świadczeń zapobiegawczo – leczniczych.

Pion medyczny ZZOZ w Cieszynie tworzą:

I. Zakład leczniczy - Szpital Śląski
I.1. Jednostka organizacyjna - Szpital Śląski

 1. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii - 11 łóżek Intensywnej Terapii
 2. Oddział chirurgiczny dla dzieci - 15 łóżek
 3. Oddział chirurgiczny ogólny - 40 łóżek
 4. Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej - 28 łóżek
 5. Oddział chorób wewnętrznych - 40 łóżek - w tym 1 Intensywnej Opieki Medycznej
 6. Oddział dermatologiczny – 20 łóżek
 7. Oddział dzienny chemioterapii - 4 miejsca
 8. Oddział geriatryczny - 24 łóżek
 9. Oddział ginekologiczno-położniczy - 58 łóżek
 10. Oddział gruźlicy i chorób płuc – 33 łóżka
 11. Oddział nefrologiczny - 16 łóżek
 12. Oddział neonatologiczny - 24 łóżka, 4 inkubatory
 13. Oddział neurologiczny - 16 łóżek - w tym 1 Intensywnej Opieki Medycznej
 14. Oddział obserwacyjno – zakaźny – 19 łóżek
 15. Oddział okulistyczny - 12 łóżek
 16. Oddział otolaryngologiczny - 16 łóżek
 17. Oddział pediatryczny - 17 łóżek, 1 inkubator
 18. Oddział dzienny psychiatryczny - 12 miejsc
 19.  Oddział psychiatryczny - 50 łóżek
 20. Oddział rehabilitacyjny - 9 łóżek
 21. Oddział urologiczny - 18 łóżek
 22. Pododdział rehabilitacji neurologicznej - 18 łóżek
 23. Pododdział udarowy - 16 łóżek - w tym 4 Intensywnej Opieki Medycznej
 24. Szpitalny oddział ratunkowy - 6 łóżek - w tym 3 łóżka Intensywnej Terapii
 25. Apteka szpitalna
 26. Blok operacyjny
 27. Centralna sterylizatornia
 28. Dział Przyjęć
 29. Izba Przyjęć
 30. Stacja dializ - 12 stanowisk

II. Zakład leczniczy - Zespół Poradni i Pracowni Szpitala Śląskiego
II.1. Jednostka organizacyjna - Zespół Poradni Szpitala Śląskiego

 1. 1) Poradnia alergologiczna
 2. Poradnia chirurgii dla dzieci
 3. Poradnia chirurgii ogólnej
 4. Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 5. Poradnia chorób metabolicznych
 6. Poradnia chorób zakaźnych
 7. Poradnia dermatologiczna
 8. Poradnia diabetologiczna
 9. Poradnia gastroenterologiczna
 10. Poradnia geriatryczna
 11. Poradnia ginekologiczno-położnicza
 12. Poradnia gruźlicy i chorób płuc
 13. Poradnia hematologiczna
 14. Poradnia kardiologiczna
 15. Poradnia leczenia bólu
 16. Poradnia medycyny pracy
 17. Poradnia nefrologiczna
 18. Poradnia neonatologiczna
 19. Poradnia neurologiczna
 20. Poradnia okulistyczna
 21. Poradnia onkologiczna
 22. Poradnia otolaryngologiczna
 23. Poradnia profilaktyki chorób piersi
 24. Poradnia rehabilitacyjna
 25. Poradnia schorzeń tarczycy
 26. Poradnia urologiczna
 27. Poradnia wad postawy
 28. Poradnia zdrowia psychicznego
 29. Gabinet medycyny szkolnej
 30. Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
 31. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy I
 32. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy II
 33. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy III
 34. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy IV
 35. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy V

II.2. Jednostka organizacyjna - Zakład Diagnostyki Obrazowej

 1.  Pracownia USG
 2. Pracownia tomografii komputerowej
 3. Pracownia rentgenowska
 4. Pracownia mammografii

II.3. Komórki organizacyjne działające poza jednostką organizacyjną

 1. Pracownia badań nieinwazyjnych układu krążenia
 2. Pracownia endoskopii
 3. Pracownia elektrofizjologii
 4. Pracownia rehabilitacji
 5. Pracownia urodynamiczna
 6. Pracownia badań słuchu
 7. Pracownia zaburzeń oddychania

III. Zakład leczniczy - Przychodnia Rejonowa w Ustroniu
III.1. Jednostka organizacyjna - Przychodnia Rejonowa w Ustroniu

 1. Poradnia chirurgii ogólnej
 2. Poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej
 3. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

IV. Zakład leczniczy - Przychodnia Rejonowa w Skoczowie
IV.1. Jednostka organizacyjna - Przychodnia Rejonowa w Skoczowie

 1. Poradnia chirurgii ogólnej
 2. Poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej
 3. Poradnia neurologiczna
 4. Poradnia otolaryngologiczna
 5. Gabinet diagnostyczno-zabiegowyOpublikował: Zbigniew Wisełka
Publikacja dnia: 02.03.2018
Podpisał: Zbigniew Wisełka
Dokument z dnia: 28.01.2009
Dokument oglądany razy: 5 177