bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 30.06.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych na rok 2015 i 2016.

SPRAWOZDANIA I RAPORTY FINANSOWE

Szpital sporządza sprawozdanie finansowe na dzień kończący rok obrotowy, które to składa się z bilansu, rachunku zysku i strat, informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów pieniężnych.
Zatwierdzone sprawozdanie finansowe ZZOZ W Cieszynie stosownie do artykułu 69 ustawy o rachunkowości składane jest rokrocznie do Sądu Rejonowego – Wydział KRS w Bielsku-Białej.

Dla Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Cieszynie za okresy kwartalne sporządza się zestawienia kontrolne obejmujące rachunek zysków i strat, realizację planu finansowego oraz informację o stanie zobowiązań i należności.


MAJĄTEK
Majątek, którym dysponuje ZZOZ w Cieszynie na dzień 31.12.2014 r.:

Środki trwałe, w tym: 83 954 888,50 zł
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) 1 986 491,00 zł
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 70 391 361,49 zł
urządzenia techniczne i maszyny 126 541,12 zł
środki transportu 74 699,18 zł
inne środki trwałe 7 295 268,16 zł
Środki trwałe w budowie 4 080 527,55 złOpublikował: Zbigniew Wisełka
Publikacja dnia: 30.06.2015
Podpisał: Zbigniew Wisełka
Dokument z dnia: 18.10.2013
Dokument oglądany razy: 3 696