bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.10.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodano majątek na dzień 31.12.2014r.

SPRAWOZDANIA I RAPORTY FINANSOWE

Szpital sporządza sprawozdanie finansowe na dzień kończący rok obrotowy, które to składa się z bilansu, rachunku zysku i strat, informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów pieniężnych.
Zatwierdzone sprawozdanie finansowe ZZOZ W Cieszynie stosownie do artykułu 69 ustawy o rachunkowości składane jest rokrocznie do Sądu Rejonowego – Wydział KRS w Bielsku-Białej.

Dla Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Cieszynie za okresy kwartalne sporządza się zestawienia kontrolne obejmujące rachunek zysków i strat, realizację planu finansowego oraz informację o stanie zobowiązań i należności.


MAJĄTEK
Majątek, którym dysponuje ZZOZ w Cieszynie na dzień 31.12.2012 r.:

Środki trwałe, w tym: 85 788 236,97 zł
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) 2 007 532,00 zł
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 67 404 520,04 zł
urządzenia techniczne i maszyny 191 623,72 zł
środki transportu 76 909,84 zł
inne środki trwałe 15 662 941,37 zł
Środki trwałe w budowie 444 710,00 złOpublikował: Zbigniew Wisełka
Publikacja dnia: 18.10.2013
Podpisał: Zbigniew Wisełka
Dokument z dnia: 18.10.2013
Dokument oglądany razy: 2 429