bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 28.01.2009, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja dokumentu.

Charakterystyka jednostki

CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI

Status prawny

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, którego organem tworzącym jest Rada Powiatu Cieszyńskiego.
Zakład jest prowadzony w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie Zarządzenia Nr 137/97 Wojewody Bielskiego z dnia 27 października 1997 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Nazwa podmiotu leczniczego

 1. Podmiot leczniczy działa pod nazwą Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. Podmiot leczniczy używa skróconej nazwy firmy: ZZOZ w Cieszynie.
 2. Siedzibą ZZOZ jest Cieszyn. Obszarem działania ZZOZ jest obszar powiatu cieszyńskiego. Szpital może udzielać świadczeń zdrowotnych dla ludności spoza obszaru działania określonego wyżej, zgodnie z zawartymi umowami i innymi obowiązującymi przepisami.

Cele i zadania Szpitala

 1. Podstawowe cele i zadania, rodzaj i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, organizację wewnętrzną i gospodarkę finansową ZZOZ określa Statut nadany przez Radę Powiatu Cieszyńskiego.
 2. Celem ZZOZ jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. Podstawowym zadaniem ZZOZ jest udzielanie świadczeń zdrowotnych ludności Powiatu Cieszyńskiego oraz ludności z innego terenu na podstawie zawartych umów.
 3. ZZOZ uczestniczy w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego oraz doskonaleniu zawodowym kadr lekarskich, pielęgniarskich, słuchaczy szkół medycznych i innych zawodów w zakresie określonym w odrębnych umowach oraz przepisach. ZZOZ realizuje zadania z zakresu medycyny pracy oraz higieny szkolnej. ZZOZ prowadzi działalność mającą na celu promocję zdrowia.
 4. Zadania te oraz inne zadania i świadczenia zdrowotne Szpital może wykonywać na podstawie umów cywilnoprawnych lub udzielać zamówień na ich wykonanie na zasadach określonych w ustawie.

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych


ZZOZ prowadzi działalność leczniczą poprzez:

 1. udzielanie stacjonarnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w warunkach szpitalnych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń w ramach specjalności: chirurgii, ginekologii i położnictwa, intensywnej opieki medycznej, interny, laryngologii, okulistyki, ortopedii, pediatrii, psychiatrii, rehabilitacji, nefrologii, neonatologii, neurologii, chorób zakaźnych, urologii, pulmonologii, dermatologii,
 2. udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach:
  - specjalistycznej opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń w zakresie specjalności: chirurgii, ginekologii i położnictwa, otolaryngologii, okulistyki, ortopedii, psychiatrii, rehabilitacji, nefrologii, neonatologii, neurologii, chorób zakaźnych, urologii, pulmonologii, dermatologii, onkologii, gruźlicy i chorób płuc, kardiologii.
  - podstawowej opieki zdrowotnej,
 3. orzecznictwo lekarskie.


Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

Zakład Opieki Zdrowotnej w Cieszynie prowadzi działalność leczniczą i udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu stacjonarnej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w wyodrębnionych jednostkach organizacyjnych:

 • w Szpitalu Śląskim w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4
 • w Szpitalu Sióstr Elżbietanek w Cieszynie przy ul. Katowickiej 1
 • w Przychodni Rejonowej w Ustroniu przy ul. Mickiewicza 1
 • w Przychodni Rejonowej w Skoczowie przy ul. Krzywej 4.

Struktura organizacyjna ZZOZ

 1. 1) Strukturę organizacyjną ZZOZ tworzą:
  a) Dyrekcja Szpitala
  b) jednostki i komórki pionu medycznego
  c) komórki pionu finansowego
  d) komórki pionu gospodarczo- technicznego
  e) komórki pionu administracyjnego
 2. W strukturze organizacyjnej ZZOZ wyodrębnia się następujące typy komórek organizacyjnych:
  a) oddziały, a w ich ramach pododdziały i pracownie,
  b) przychodnie i poradnie,
  c) działy,
  d) samodzielne stanowiska pracy podległe Dyrektorowi lub Pełnomocnikowi.
 3. Dyrektor ZZOZ może w drodze zarządzenia powoływać zespoły zadaniowe, komisje i komitety do realizacji określonych celów oraz może w drodze zarządzenia tworzyć samodzielne stanowiska pracy do realizacji określonych celów.


Opieka zdrowotna realizowana jest w ZZOZ w ramach stacjonarnej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Stacjonarna opieka zdrowotna świadczona jest osobom, których stan zdrowia uniemożliwia leczenie ambulatoryjne. Ambulatoryjna opieka zdrowotna polega na udzielaniu ambulatoryjnych świadczeń zapobiegawczo – leczniczych.

Pion medyczny ZZOZ tworzą

Szpital Śląski w skład, którego wchodzą:
1) Oddział Anestezjologii i Intensywnej terapii
2) Oddział Chirurgii Dziecięcej
3) Oddział Chirurgiczny Ogólny
4) Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej
5) Oddział Chorób Wewnętrznych
6) Oddział Dermatologiczny
7) Oddział Geriatryczny
8) Oddział Ginekologiczno-Położniczy
9) Oddział Kardiologiczny
10) Oddział Nefrologiczny
11) Oddział Neonatologiczny
12) Oddział Neurologiczny
13) Oddział Okulistyczny
14) Oddział Otolaryngologiczny
15) Oddział Pediatryczny
16)Oddział Dzienny Psychiatryczny
17)Oddział Psychiatryczny
18) Oddział Rhabilitacyjny
19) Oddział Urologiczny
20) Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej
21) Pododdział Udarowy
22) Szpitalny Oddział Ratunkowy
23) Apteka Szpitalna
24) Blok Oeracyjny I
25) Blok Operacyjny II
26) Centralna Sterylizatornia
27) Dział Przyjęć
28)Gabinet Medycyny Szkolnej
29) Izba Przyjęć
30)Poradnia chirurgii dla dzieci
31)Poradnia chirurgii ogólnej
32) Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
33) Poradnia diabetologiczna
34) Poradnia dermatologiczna
35) Poradnia gastroenterologiczna
36) Poradnia geriatryczna
37) Poradnia ginekologiczno-położnicza
38) Poradnia kardiologiczna
39) Poradnia medycyny pracy
40) Poradnia nefrologiczna
41) Poradnia neonatologiczna
42) Poradnia neurologiczna
43) Poradnia okulistyczna
44) Poradnia onkologiczna
45) Poradnia otolaryngologiczna
46) Poradnia rehabilitacyjna
47) Poradnia schorzeń tarczycy
48) Poradnia urologiczna
49) Poradnia wad postawy
50) Poradnia zdrowia psychicznego
51) Pracownia badań nieinwazyjnych układu krążenia
52) Pracownia endoskopii
53) Pracownia rehabilitacji
54) Stacja dializ
55)Zakład diagnostyki obrazowej
56)Zespół leczenia środowiskowego (domowego)

Szpital Sióstr Elżbietanek w skład, którego wchodzą:
1) Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc
2) Oddział Obserwacyjno – Zakaźny
3) Izba przyjęć
4) Poradnia gruźlicy i chorób płuc
5) Poradnia chorób zakaźnych
6) Pracownia bronchoskopii
7) Pracownia diagnostyki obrazowej

Przychodnia Rejonowa w Ustroniu w skład, której wchodzą:
1) Poradnia chirurgii ogólnej
2) Poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej

Przychodnia Rejonowa w Skoczowie w skład, której wchodzą:
1) Poradnia chirurgii ogólnej
2) Poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej
3) Poradnia neurologiczna
4) Poradnia otolaryngologicznaOpublikował: Zbigniew Wisełka
Publikacja dnia: 28.01.2009
Podpisał: Zbigniew Wisełka
Dokument z dnia: 28.01.2009
Dokument oglądany razy: 5 428